Weryfikacja kontrahentów

weryfikacja kontrahentów VAT

Takie mam nieodparte wrażenie, że w naszym kraju historia zatoczyła kółko (bo 6, albo i nawet 25 lat to za mało na miano KOŁA) i mamy czasy, w których znów aktualne stają się powiedzenia, które już od ładnych kilku lat traktowaliśmy jako kultowe, a którymi częstowali nas reżyserzy dobrych, rodzimych komedii.

Ja jestem wielbicielką m.in. obu części Vabanku, w których haseł i powiedzonek, które żyją własnym życiem – bez liku, jak i charakterystycznych postaci , a wśród nich Nuta – znakomita kreacja Krzysztofa Kiersznowskiego – mówiący z oburzeniem: ”podsłuchowywać !!!”. Tak, tak, niestety….

Sprawdzać, weryfikować, zdobywać informacje – brzmi znajomo? –  tak, to jest wpisane w obowiązki każdego przedsiębiorcy.

W dniu 27 czerwca 2017 r. Ministerstwo Finansów, w komunikacie zamieszczonym na stronie www.mf.gov.pl podkreśliło, iż w celu uniknięcia odpowiedzialności za ewentualne oszustwa podatkowe mające na celu wyłudzenie podatku VAT należy dochować należytej staranności przy każdej czynności z kontrahentem. Przed podjęciem współpracy i realizacją transakcji należy zdobyć więcej informacji na temat takiego podmiotu oraz dokonać weryfikacji w rejestrach: CEIDG, KRS, REGON. Dodatkowo należy sprawdzić status podmiotu w VAT – na Portalu Podatkowym Ministerstwa Finansów lub bezpośrednio w urzędzie skarbowym.

Ministerstwo Finansów ostrzega, iż uczestnictwo podatnika w transakcjach niezgodnych z obowiązującymi przepisami może skutkować wykreśleniem z urzędu z rejestru jako podatnika VAT, wymierzeniem sankcji w wysokości 30% i 100% odliczonego podatku VAT, karą pozbawienia wolności do 25 lat więzienia za podrabianie lub przerabianie faktur oraz za wystawianie fikcyjnych faktur, jak również wymierzeniem grzywny do 6 mln zł obok orzeczonej jednej z wyżej wskazanych kar pozbawienia wolności.

W dniu 5 lipca 2017 r. w sprawie dodatkowej weryfikacji kontrahentów wystosowana została interpelacja poselska nr 14059, w której zapytano, czy zasadnym jest obciążanie uczciwych przedsiębiorców ryzykiem związanym z nieuczciwością ich kontrahentów? Zaznaczono też, że MF oczekuje od podatników weryfikacji ofert handlowych i transakcji, ale szczegółowych działań w tym zakresie nie przedstawia. W Interpelacji zadano następujące pytania:

 1. Na czym ma polegać dodatkowa weryfikacja czyniona przez przedsiębiorców?
 2. W jaki sposób można zwolnić się od ryzyka związanego z podjęciem współpracy z nieuczciwym kontrahentem?
 3. Czy sprawdzenie swojego kontrahenta w ewidencji działalności, rejestrze podatników VAT, bazie REGON, automatycznie zwalnia przedsiębiorcę od ewentualnych negatywnych następstw wynikających z nieuczciwości kontrahenta?

W  odpowiedzi z dnia 1 sierpnia 2017 r. (nr DPP1.054.11.2017), Minister Rozwoju i Finansów podtrzymał stanowisko o konieczności weryfikacji kontrahentów przedsiębiorców i przedstawił listę na następujących czynności:

 • potwierdzenie statusu podmiotu poprzez jego sprawdzenie na stronie internetowej https://ppuslugi.mf.gov.pl,
 • potwierdzenie numeru VAT UE (VIES) na stronie internetowej http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/?locale=PL,
 • wniosek do naczelnika urzędu skarbowego o potwierdzenie czy podatnik jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny lub zwolniony (art. 96 ust. 13 ustawy o VAT),
 • sprawdzenie podmiotu w KRS lub CEIDG, lub w bazie REGON,
 • sprawdzenie – w przypadku obrotu towarami „wrażliwymi” – czy sprzedawca widnieje w wykazie podmiotów, które złożyły kaucję gwarancyjną na stronie http://kaucja-gwarancyjna.mofnet.gov.pl.

Z udzielonej odpowiedzi na interpelację w tej sprawie wynika jednak, że nawet tak wnikliwa weryfikacja kontrahenta nie daje pewności, że nie będziesz Ty, Uczciwy Przedsiębiorco narażony na stwierdzenie organu podatkowego, że nie dotrzymałeś należytej staranności w tym zakresie.

Ministerstwo Finansów wskazało również w przedmiotowej odpowiedzi czynności, które Ty Uczciwy Przedsiębiorco powinieneś wykonać, aby nie stać się uczestnikiem procederu wykorzystywania mechanizmów konstrukcji podatku VAT do uzyskiwania niezgodnych z prawem korzyści. Wśród czynności tych wymieniono m.in.:

 • sprawdzenie wymaganych prawem koncesji i zezwoleń,
 • sprawdzenie czy kontrahent ma swoją stronę internetową albo czy nie posługuje się fikcyjnym adresem pocztowym,
 • zwrócenie się do kontrahenta o przedłożenie kopii zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach,
 • sformalizowanie relacji z kontrahentami poprzez ustalenie zasad zawierania wszelkich umów o współpracę na piśmie,
 • żądanie pisemnego zobowiązania się kontrahenta, że towar, który będzie sprzedawany, nie pochodzi z przestępstwa, i że nie był przedmiotem obrotu w ramach karuzeli podatkowej – oraz, że kontrahent nie uczestniczy i nie bierze udziału w oszustwie podatkowym, oraz że może zażądać dołączenia do faktury specyfikacji dostarczanych towarów ze wskazaniem w niej indywidualnego numeru fabrycznego (seryjnego) każdego dostarczanego urządzenia oraz sprawdzać, czy produkt jest zgodny ze specyfikacją.

Czemu mam nieodparte wrażenie, że w ten sposób będziemy wyręczać w pracy państwowe służby, utrzymywane z naszych podatków, a powołane do tego aby chronić uczciwych podatników a ścigać i karać tych nieuczciwych?

I jeszcze na deser: MF zapowiedziało stworzenie ‘listy przesłanek należytej staranności” skierowanej do „(…) uczciwych podatników, w celu m.in.: wzrostu pewności prawa i pewności w prowadzeniu uczciwej działalności gospodarczej, a także wyeliminowania w efekcie z rynku niektórych podmiotów nieuczciwych (jednocześnie będzie również wykorzystywana w bieżącej pracy przez organy podatkowe). (…)”

Aż się boję zapytać, co jeśli znajdzie się na niej podsłuchowywanie…