Dla początkujących – składki ZUS na preferencyjnych zasadach

– Co wybierasz, OFE, czy ZUS?

– Lotto. Tam są większe szanse.

😉

Z zupełnie dla mnie niezrozumiałej przyczyny w internecie żarty na temat ZUS znajdziecie w kategorii Czarny Humor. Ale jak się tak zastanowić… no coś w tym jest 😉

Tym niemniej, początkującym przedsiębiorcom nasze państwo chce jednak trochę dopomóc (a przynajmniej nie od razu takich delikwentów pogrążyć w oceanie składek). Dlatego rozpoczynając działalność gospodarczą, przez pierwsze dwa lata możesz skorzystać z możliwości opłacania niższych składek ZUS. W myśl przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych możesz opłacać składki na ubezpieczenia społeczne od niższej podstawy, tj. zadeklarowanej kwoty, nie niższej jednak niż 30% minimalnego wynagrodzenia (art. 18aart. 20 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych). Uprawnienie to przysługuje w okresie pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej.

Oczywiście nie każdemu taka manna z nieba się należy, dlatego powyższe przepisy nie mają jednak zastosowania jeżeli:

  • prowadzisz lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej prowadziłaś pozarolniczą działalność (czyli mówiąc wprost, prowadziłaś działalność gospodarczą i ją zamknęłaś)
  • wykonujesz działalność gospodarczą na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywałaś w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej – to znaczy, że jeżeli 01 maja 2017 roku rozpoczęłaś działalność w zakresie doradztwa PR , a między 01 maja 2015 roku a 30 kwietnia 2017 roku pracowałaś na umowę o pracę na stanowisku specjalisty PR w spółce Alfa i ta spółka stanie się Twoim kontrahentem, dla którego świadczysz nadal takie usługi w ramach swojej działalności, to nie masz prawa do preferencyjnej składki ZUS.

Aktualna na 2017 rok podstawa wymiaru takich składek to 600 zł dla ubezpieczenia społecznego, co oznacza comiesięczną daninę na rzecz ZUS w kwocie 190,62 zł, którą możesz odliczyć od dochodu. W praktyce oznacza to, że faktycznie zapłacona w danym miesiącu rozliczeniowym składka ZUS, zmniejsza podstawę opodatkowania. W ramach tzw. ubezpieczenia społecznego występują składki obowiązkowe: emerytalna, rentowa i wypadkowa oraz dobrowolna chorobowa. Jest to kwota 14,70 zł. Dobrowolność oznacza, że nie musisz tej składki opłacać, jednak tracisz wówczas prawo do korzystania ze świadczeń chorobowych i zasiłków.

Składek na ubezpieczenie zdrowotne system preferencyjny nie dotyczy i podstawa w 2017 roku jest dla wszystkich taka sama, czyli 3 303,13  zł, co oznacza składkę do ZUS w kwocie 297,28, z której to kwoty od płaconego podatku dochodowego można odliczyć 255,99 zł.

Krótkie przykładowe rozliczenie:

w kwietniu przychody = 3 000 zł, koszty 500 zł, zapłacony ZUS: składka społeczna 190,62 zł, zdrowotna 297,28 zł.

Obliczenie zaliczki na podatek: Przychód 3000 zł – koszty 500 zł = dochód 2500 zł – składka społeczna 190,62 zł = podstawa opodatkowania 2309,38 zł x 18% = podatek 415,69 zł – składka zdrowotna możliwa do odliczenia 255,99 zł = zaliczka podatku do wpłaty do urzędu = 160 zł (zawsze podatek zaokrąglamy do pełnych złotych).

Składek na fundusz pracy w systemie preferencyjnym nie opłacasz.

Na koniec przyjrzyjmy się jakie zalety i wady niesie opłacania składek ZUS na zasadach preferencyjnych:

Zalety: niższe obciążenie dla osób rozpoczynających działalność

Wady: nikłe zabezpieczenie w sytuacji, gdy z różnych względów nie możesz prowadzić działalności zarobkowej – na przykład w przypadku dłuższego zwolnienia chorobowego. Natomiast w przypadku urlopu macierzyńskiego jeżeli miesięczna kwota zasiłku macierzyńskiego pomniejszonego o zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych jest niższa niż kwota świadczenia rodzicielskiego, określonego w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1518 ze zm.), kwotę zasiłku  pomniejszonego o zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych podwyższa się do wysokości tego świadczenia (art. 31 ust. 3a ustawy zasiłkowej). Kwota świadczenia rodzicielskiego wynosi 1000 zł.

Podsumowując: rozpoczęcie działalności gospodarczej najczęściej wiąże się, zwłaszcza na początku z większymi lub mniejszymi wydatkami – komputer, oprogramowanie, artykuły biurowe, lokal i jego adaptacja, zakup materiałów i towarów. Każda możliwość ograniczenia kosztów zwiększa szansę powodzenia naszego przedsięwzięcia. Skorzystanie z preferencyjnej stawki ZUS z pewnością ułatwi stabilizację naszego biznesu, a patrząc na rozwój wydarzeń polityczno-gospodarczych … cóż, opłacam co miesiąc komercyjną polisę i często korzystam z płatnej służby zdrowia. Smutny to niestety wniosek, ale taka jest realnie rzecz oceniając, rzeczywistość.